FoU i Stockholm

http://www.youtube.com/view_play_list?p=CB7602EA33E6A4DB

En vardag närmare forskning

Enligt skollagen ska verksamheten i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Stadens satsning på fördjupade kontakter mellan skola och forskning är ett led i att utveckla skolan för att förbättra elevernas resultat.

Utbildningsförvaltningens Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) ska bidra till en skola i världsklass och att alla som arbetar i skolan förutsättningar att fördjupa sin professionalitet. Det kan man göra genom att ha tillgång till god och relevant forskning men också genom att mer systematiskt utforska sin praktik.

Forskning i skolan betyder inte bara tillgång till forskning och förmåga att förstå hur man kan använda resultaten. Det kan också betyda att lärare och skolledare har förmågan att arbeta som forskare. Det innebär att man utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt till sin praktik, det vill säga att man mer systematiskt utforskar sin vardag med vetenskapliga metoder och  kritiskt granskar sina data och inte tar något för givet.

Att analysera det man anser vara ett problem innebär också att man granskar förutsättningarna extra noga. Det finns ofta antaganden i botten som man aldrig ifrågasätter och som kan leda till att man formulerar problemet på ett sätt som inte leder till bra lösningar.

Professionsutveckling på flera sätt

För att lärare och skolledare i skolan och förskolan ska vidareutveckla sin professionalitet och sitt vetenskapliga förhållningssätt, erbjuder utbildningsförvaltningen i Stockholm olika former av professionsutveckling.

Det kan vara att delta i olika former av strukturerat kollegialt lärande ute på skolorna, till exempel att delta i en forskningscirkel, att delta i ett FoU-projekt eller ett ämnesdidaktiskt forskningsprojekt.

Det kan också handla om mer omfattande arbete som att genomföra en learning study eller att studera på avancerad nivå eller på forskarnivå. Fokus ligger på hur elever lär sig och tillgodogör sig kunskaper på bästa sätt.

De goda resultaten ska spridas

Resultat av professionsutveckling ska i mesta möjliga mån spridas till andra och bidra till ett gemensamt vetande och kunnande om hur vi lär oss, både som elever och som vuxna.

Den samlade kunskapen ska leda till att unga människor som lämnar skolan är väl rustade för att skapa bra liv och att de som arbetar i skolan ökar sin professionalitet och yrkesstolthet.

FoU-arbetet ska alltså även bidra till att lärare och skolledare kan utvecklas och göra karriär vilket därmed kan göra det än mer attraktivt att arbeta i skolan. Det ska bli både roligare och mer utmanande att arbeta i skolan.

Kontakt

Cecilia Göransson cecilia.goransson@stockholm.se

FoU-strategi för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. pdf