Lärarlyftet II

Lärarlyftet II är en statlig satsning för lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Lärarna erbjuds att läsa kurser och utbildningar som ger dem utökad behörighet.

Lärarlyftets tre delar

Kurserna och utbildningarna inom Lärarlyftet vänder sig till följande målgrupper.

  • Kurser för lärare med lärarexamen anställda i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som undervisar i ett ämne men saknar rätt behörighet.
  • Hela eller delar av en speciallärarutbildning som riktar sig till lärare anställda i särskolan med en förskollärar- eller lärarexamen som saknar behörighet för att undervisa.
  • Kurser för fritidspedagoger som arbetar i kommunen eller hos enskild huvudman med examen enbart inriktad mot fritidshem eller mot förskola och fritidshem för behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen.

Lärarlyftet II pågår från 2012 till 2016 och satsningen är knuten till kravet på lärarlegitimation.

Lärarlyftet II är mer flexibelt än Lärarlyftet I

Inom Lärarlyftet II går det enbart att läsa Skolverkets särskilt upphandlade kurser men i jämförelse med Lärarfortbildningen (Lärarlyftet I) är satsningen mera flexibel. Bestämmelser kring tjänstledighet är borttagen och även max- och minimigränserna. Det finns inte heller något hinder att delta för lärare som varit aktiva i Lärarlyftet I.

Stimulansbidrag

De skolor som deltar får ett stimulansbidrag i form av statsbidrag som lämnas med 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och med 500 kronor per högskolepoäng för övriga kurser. Statsbidraget betalas ut en gång per termin och kan användas för exempelvis minskad tjänstgöring för den personal som studerar.

Utökning av ämnen i Lärarlyftet II

Även engelska F-6 och moderna språk 7-9 kommer att omfattas av utbildningsförvaltningens satsning i höst med ett bidrag på 1 800 kr per högskolepoäng.

Tidigare berörda ämnen

Dessa ämnen ingår fortfarande i utbildningsförvaltningens satsning: matematik, naturorienterande ämnen, teknik, svenska som andraspråk och speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning. Bidraget är 1 800 kronor per högskolepoäng.

Nytt för hösten 2014

Utbildningsförvaltningen kommer att betala ut centrala medel till lärare med lärarlegitimation i ämne men inte högskolepoäng. Gäller följande ämnen: matematik, naturorienterande ämnen, teknik och svenska som andra språk. Bidraget blir 2 300 kr per högskolepoäng. Ansökan om bidraget sker i samband med att skolorna lämnar uppgifter om deltagande inför rekvisitionen av stimulansbidraget.

Kriterier för ansökan

För att få ansöka om statsbidrag måste följande kriterier uppfyllas:

För lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet i:

  • deltagaren är anställd (tillsvidare eller på viss tid)
  • deltagaren har behörighetsgivande examen för den relevanta nivån
  • deltagaren undervisar i det aktuella ämnet, men saknar ämnesbehörighet.

För lärare i särskolan:

  • deltagaren är anställd och verksam inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskilt utbildning för vuxna
  • deltagaren har en sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

För fritidspedagoger:

  • deltagaren är anställd (tillsvidare eller på viss tid)
  • deltagaren har examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem eller i fritidshem och förskola.

Skolverket betonar vikten av att den deltagande läraren hör till rätt målgrupp för kursen. Om inte kursen leder till utökad behörighet för den deltagande läraren blir det aktuellt med återbetalning av stimulansbidraget. Det är också viktigt att läraren uppfyller kravet på förkunskaper.

Ansök om statsbidrag och centrala medel hösten 2014

28 september är sista dagen att ansöka om statsbidrag och centrala medel för lärare som läser Skolverkets upphandlade kurser inom ramen för Lärarlyftet II. Fyll i blanketten och mejla till lararlyftet2@stockholm.se. Det gäller även lärare som började studera under 2012 och våren 2013, hösten 2013 och våren 2014 och går kurser som sträcker sig över flera terminer.

Ansökan om stadsbidrag och centrala medel hösten 2014

Kurser och ansökan

Kurserna som Skolverket erbjuder inom ramen för Lärarlyftet II är utformade i enlighet med bestämmelserna i behörighetsförordningen.

Det är viktigt att ni även meddelar utbildningsförvaltningen vilka lärare som är anmälda. E-posta en kopia på Skolverkets blankett Huvudmannens godkännande till lararlyftet2@stockholm.se

Kurser hösten 2014

Skolverkets kurskatalog hösten 2014

 

Lärarlyftet II