Språkforskningsinstitutet

Språkforskningsinstitutet hösten 2012Språkforskningsinstitutet hösten 2012

Arbetar ni språkutvecklande på din skola?

Språkforskningsinstitutet ger förskolor och skolor strategiskt utvecklingsstöd och erbjuder kompetensutveckling i arbetet med flerspråkiga elever.

Till språkforskningsinstitutet kan du vända dig både som lärare och skolledare i Stockholms stad. Det gäller fristående skolor lika gärna som kommunala, från förskola till gymnasium. Lärare och skolledare från andra kommuner kan få delta i våra insatser mot ersättning i mån av plats, men hänvisas i första hand till Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Språkforskningsinstitutets verksamhet har fokus på språkets betydelse för elevernas kunskapsutveckling inom alla skolämnen. Institutet erbjuder därför strategiskt utvecklingsstöd till förskolor, grundskolor och gymnasium oavsett huvudman i Stockholms stad i frågor kring

  • språkinlärning, andraspråksutveckling och två- eller flerspråkighet
  • språkutvecklande arbetssätt, i synnerhet för flerspråkiga elever
  • utveckling av elevers litteracitet (läs- och skrivutveckling) i alla skolämnen
  • utveckling av elevers muntliga litteracitet (muntlig framställning, auditiv förmåga, kommunikativ kompetens) i alla skolämnen

Här hittar du Språkforskningsinstitutets program.

Nätverk för dig som arbetar med nyanlända elever

Språkforskningsinstitutet har sedan en tid ett nätverk för lärare som arbetar med nyanlända. Se länken längre ned på den här sidan.

Om Språkforskningsinstitutet

Språkforskningsinstitutet ska vara en länk mellan forskning och pedagogisk verksamhet, ta till vara på beprövad erfarenhet och lyfta fram framgångsrika arbetssätt. Språkforskningsinstitutet ska också verka för en positiv och inkluderande attityd till flerspråkiga barn och elever och genom insatser medverka till att underlätta deras integrering i det svenska utbildningssystemet.

Syftet med Språkforskningsinstitutets insatser är att erbjuda skolor, skolledare och lärare kompetensutveckling för att bredda och fördjupa skolornas kompetens inom ovan nämnda områden, vilket skapar förutsättningar för att alla elever ska utveckla sin fulla potential.

Detta strategiska utvecklingsstöd ska ses som ett långsiktigt förändringsarbete som sker i samarbete med rektorer och skolledare.

Kontakt

Maila till språkforskningsinstitutet sprakforskning@stockholm.se Till höger på den här sidan hittar du mejladresser och telefonnummer till Språkforskningsinstitutets personal.

Så här arbetar Språkforskningsinstitutet

Språkforskningsinstitutet kommer gärna ut till olika skolor. Där planerar vi för ett skräddartsytt utvecklingsarbete tillsammans med er som kan era skolor bäst!

Utvecklingsstöd för ett språkutvecklande arbetssätt

Språkforskningsinstitutet ger förskolor och skolor strategiskt utvecklingsstöd och erbjuder kompetensutveckling i arbetet med flerspråkiga elever.

Språkforskningsinstitutets program

Språkforskningsinstitutet erbjuder kompetensutveckling för de som känner att dessa frågor är nya, likväl som för de som vill fördjupa sig ytterligare. Programet vänder sig till lärare i alla ämnen och stadier samt mot förskola och fritidshem.

Är du intresserad av språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv?

Följ Språkforskningsinstitutets blogg på Pedagog Stockholm.

Knutbyrapporten blir ingen hyllvärmare

Nu är rapporten om läs- och skrivprojektet i Knutby färdig. Eija Kuyumcu, tidigare medarbetare på Språkforskningsinstitutet, har dokumenterat projektet med genrebaserad undervisning som pågick under ett år och delger läsarna många konkreta exempel.  

Senast uppdaterad 14 februari 2013